Statut Fundacji FONIS

logo fonis na miniaturke 150x150 - Statut Fundacji FONIS

Statut Fundacji FONIS

 

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja FONIS, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Tomasza Filinowicza, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Elżbietę Radojewską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Tęczowa 11/5, w dniu 23.01.2015r.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji, ze względu na jej cele, sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§5.

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6.

Fundacja może przyznawać odznaczenia i medale honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub wyróżniającym się w działalności zgodnej z celami Fundacji. Odznaczenia i medale honorowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, w imieniu Fundacji przyznaje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu.

 

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji.

§7.

Cele Fundacji są następujące:

 1. inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia religijnego i kulturalnego,
 2. promocja turystyki i aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowywania szeroko pojętych dóbr kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących,
 3. ochrona, restauracja, rozbudowa i promocja ruchomej szopki znajdującej się
  w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, stanowiącej dobro kultury i mającej wyjątkową wartość artystyczną,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury i sztuki oraz w dostępie do obiektów użyteczności publicznej (muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp.),
 5. działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej,
 6. działania związane z ochroną i rozwojem Kultury Głuchych, budowanie
  i podtrzymywanie więzi społecznych oraz międzypokoleniowych (seniorzy),
 7. działania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz,
 8. promocję działań artystycznych, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku,
 9. działania w zakresie ochrony zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych,
 10. propagowanie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 12. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka,
 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony, restauracji i rozbudowy ruchomej szopki,
 2. organizowanie, prowadzenie, finansowanie, dofinansowanie prac: budowlanych, konserwatorskich, remontów i inwestycji w kościele NMP na Piasku a w szczególności kaplicy św. Sebastiana, oraz na terenie Dolnego Śląska
 3. wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji służących rewaloryzacji i ochronie ruchomej szopki,
 4. prowadzenie działalności charytatywnej, socjalnej, promocję i organizację wolontariatu,
 5. prowadzenie działań innowacyjnych oraz tworzenie sieci współpracy i konsolidacji środowiska na rzecz promocji regionu dolnośląskiego, promocji kultury i turystyki,
 6. działalność oświatowo – wychowawczą ogólnodostępną, w tym również poprzez dokształcanie nauczycieli i wychowawców, dzieci i dorosłych,
 7. działalność związaną z wypoczynkiem, opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, dziećmi i młodzieżą w tym również poprzez organizowanie spotkań, imprez, koncertów, wystaw, przeglądów, itp.,
 8. wspieranie techniczne, szkoleniowo-informacyjne, finansowe lub w formie wolontariatu organizacji pozarządowych i innych jednostek,
 9. działalność radiową, telewizyjną, wydawniczą, edukacyjną, badawczą, muzealną,
 10. organizowanie zbiórek, imprez dochodowych celem przysporzenia środków na działalność charytatywną, a także poprzez prowadzenie księgarni.

Realizując zadania statutowe – Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami jednostek samorządów terytorialnych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno – oświatowymi, ze spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współpracować z podmiotami zagranicznymi.

 

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji.

§9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10.

Majątek Fundacji stanowią:

 1. nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie trwania jej działalności,
 2. dochody z majątku Fundacji,
 3. darowizny, spadki i zapisy,
 4. dotacje i subwencje;
 5. dobrowolne wpłaty osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów prawa,
 6. odpis 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. środki pozyskane z funduszy unijnych,
 8. dochody z własnej działalności statutowej,
 9. środki uzyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 10. dochody ze zbiórek i imprez publicznych, loterii.

§11.

 1. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd, po uzyskaniu zgody Diecezjalnego Duszpasterza Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu, może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§12.

W ramach działalności Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV – Organy Fundacji

§13.

Organami fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji
 1. Członkiem Zarządu Fundacji i członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rada Fundacji

§14.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji .
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu, który również z mocy statutu pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu powoływany jest na mocy dekretu biskupa diecezjalnego na okres wskazany w tym dekrecie.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, określając jednocześnie liczbę członków Rady pierwszej kadencji. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub członkostwo których zostało zawieszone stosownie do 14 ust. 9, powołuje swą decyzją Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu, określając jednocześnie liczbę członków Rady Fundacji.
 5. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Członka Rady Fundacji może w każdym czasie odwołać swą decyzją Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.
 8. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Fundacji.
 9. W razie nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas trwania stosunku pracy

§15.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. O posiedzeniu muszą być powiadomieni pisemnie, z 2 tygodniowym wyprzedzeniem wszyscy członkowie Rady.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Do skutecznego podejmowania uchwał niezbędna jest obecność minimum 2/3 członków Rady Fundacji.
 5. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji uprawniony jest Przewodniczący Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady.
 6. W czynnościach prawnych oraz w sporze pomiędzy Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady.

§16.

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych.
 5. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
 6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 7. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
 8. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 9. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§17.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, która jednocześnie ustala liczbę członków Zarządu Fundacji danej kadencji.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator, określając jednocześnie liczbę członków Zarządu pierwszej kadencji i wskazując Prezesa Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. Funkcję członka Zarządu i Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Osoba powołana do Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
 5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji, szczególnie w przypadku działania na szkodę fundacji. Odwołanie w tym trybie następuje uchwałą Rady Fundacji.
 6. Rada Fundacji powołuje nowych członków na stanowiska zwolnione w czasie kadencji.

§19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji lub Diecezjalnego Duszpasterza Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu, a w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 5. występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji oraz z odwołaniem Członka Zarządu
 6. realizacja programów działania Fundacji,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.

§20.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
 2. posiedzeniu muszą być powiadomieni pisemnie, najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§21.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z Członków Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu.
 2. W zakresie czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających o wartości ponad 500,00 zł (pięćset złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

 

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§22.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji poprzez podjęcie uchwały.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Likwidacja Fundacji

§23.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.
 2. Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych i Niewidomych we Wrocławiu wyznacza likwidatora Fundacji.

Accessibility Toolbar